SEPRARACJA – POCZĄTEK KOŃCA?

Separacja jest rozwiązaniem dla par, które nie do końca są zdecydowane co do przyszłości swojego związku, często uważana jest za stan przejściowy. Zdarza się, że separacja pomaga w zrozumieniu, jak ważna tak naprawdę jest dla nas druga strona.

Czym jest separacja?

Separacja to instytucja prawna, którą orzeka sąd na wniosek jednego albo obojga małżonków. W przeciwieństwie do rozwodu, przy separacji para wciąż jest formalnie małżeństwem i żaden z partnerów nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Aby można było mówić o separacji konieczny jest zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Gdzie nie występuje już więź fizyczna, psychiczna jak również gospodarcza. Oznacza to, iż każdy z małżonków prowadzi aktualnie osobne życie i nie łączy ich nic prócz aktu małżeństwa.

Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. np.: w sytuacji gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i wymaga opieki.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Jakie skutki niesie za sobą orzeczenie separacji?

 • Rozdzielność majątkowa – w momencie orzeczenia przez sąd separacji każdy z małżonków zarabia na swój osobisty majątek. Dotychczasowy wspólny majątek może ulec podziałowi.
 • Wyłączenie dziedziczenia – małżonkowie ustawowo nie dziedziczą po sobie.
 • Pomoc – na małżonkach będących w separacji ciąży obowiązek obopólnej pomocy, gdy jeden z małżonków takiej pomocy potrzebuje. Również finansowej.
 • Brak domniemania pochodzenia dziecka –  dziecko, które narodzi się po orzeczeniu separacji nie będzie automatycznie uznawane za dziecko męża matki.
 • Małżeństwo – małżonkowie, którzy pozostają w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa
 • Władza rodzicielska, alimenty i kontakty z dzieckiem – sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem obojga małżonków, oraz z kim i gdzie dziecko w okresie separacji będzie przebywać. A także o kosztach utrzymania i wychowania dziecka. W sytuacji gdy małżonkowie są zgodni sąd może ustanowić opiekę naprzemienną lub w ogólnie nie orzekać o kontaktach.
 • Nazwisko – małżonkowie po orzeczeniu separacji pozostają przy nazwisku, które wybrali podczas ślubu, np. żona nadal nosi nazwisko męża, nie może wrócić do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Czy można cofnąć separację?

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. W takiej sytuacji wszelkie postanowienia i orzeczenia sądu związane z zasadami funkcjonowania podczas separacji przestają mieć jakąkolwiek moc i są uchylane.

Jak złożyć pozew o separację?

Właściwym sądem do złożenia pozwu o separację jest Sąd Okręgowy.

Pozew powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji)
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

 • orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie

Ile to kosztuje?

 • Opłata sądowa w przypadku rozprawy separacyjnej różni się w zależności od rodzaju pozwu. Jeśli małżonkowie wnoszą o separację wspólnie na zgodne żądanie małżonków, wtedy opłata stała od wniosku wynosi 100 zł. W przypadku pozwu o separację sporną opłata wzrasta do wysokości 600 zł.
 • Zniesienie separacji to koszt 100 zł.

Jak długo trwa?

Czas oczekiwania na wyznaczenie I rozprawy wynosi ok. 2-3 miesiące. Większość takich spraw, kończy się na jednym posiedzeniu. Niemniej jednak, w sytuacji w której sąd nie jest w stanie orzec separacji od razu czas ten może znacząco się wydłużyć. Lecz nie powinien przekroczyć 1 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *