Cennik

Konsultacja prawna

w przypadku powierzenia sprawy odejmowana od ogólnego wynagrodzenia za sprawę

od 100 zł

Pismo procesowe i urzędowe

w toku postępowania

od 200 zł

Pismo procesowe i urzędowe

wszczynające postępowanie

od 300 zł

Środek zaskarżenia

odwołanie, apelacja, zażalenie, skarga

od 500 zł

Opinia prawna

od 200 zł

Projekt umowy

od 200 zł

Reprezentacja przed sądem, organem

od 250 zł

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej PRZEDSIĘBIORCÓW

od 350 zł + VAT

(cena w zależności od ilości zakontraktowanej liczby godzin miesięcznie).

Szkolenie

Stawka godzinowa

od 50 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i powinny być powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Zlecenie jednej z powyższych usług tworzy kartę stałego klienta, a karta ta każdego jej posiadacza uprawnia do 10 % zniżki przy kolejnym skorzystaniu z oferty Kancelarii. Istnieje możliwość rozłożenia należnego wynagrodzenia na raty.

HONORARIUM ZA USŁUGI PRAWNE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA SPRAWY ORAZ CZASU PRACY NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZLECENIA.
KLIENT JEST INFORMOWANY O CENIE ZA USŁUGĘ PRZED JEJ WYKONANIEM.

POWYŻSZE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW PROWADZENIA SPRAWY, TO JEST M.IN. OPŁAT SĄDOWYCH, KOSZTÓW DOJAZDU NA ROZPRAWY
CZY KORESPONDENCJI.

Mediacje Sądowe

Kierowane z sądów okręgowych i rejonowych, na podstawie postanowienia, ceny uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r. Dz. U. Poz. 921 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Prawa majątkowe

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Jedno posiedzenie trwa do 2h. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Jedno posiedzenie trwa do 2h.

ADWOKAT I MEDIATOR SĄDOWY

Mediacje Pozasądowe

Zgłaszane przez osoby prywatne, firmy, instytucje, na podstawie umowy zawartej z mediatorem.

Opłata administracyjna wnoszona
przez stronę zgłaszającej sprawę
do mediacji

100 zł

Jest uiszczana na pokrycie kosztów mediacji,
w szczególności
na przygotowanie i doręczenie pism w sprawie o mediację.

Posiedzenie mediacyjne trwające dwie godziny

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina – dopłata 100 zł.

Opłaty dodatkowe

Sporządzenie ugody wynagrodzenia za sprawę

100 zł

Zaświadczenia i inne dodatkowe pisma

50 zł