Mediacje Pozasądowe

Zgłaszane przez osoby prywatne, firmy, instytucje, na podstawie umowy zawartej z mediatorem.

Opłata administracyjna

wnoszona przez stronę zgłaszającej sprawę do mediacji

100 zł

Jest uiszczana na pokrycie kosztów mediacji, w szczególności na przygotowanie i doręczenie pism w sprawie o mediację.

Posiedzenie mediacyjne

trwające dwie godziny

150 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina – dopłata 100zł.

Opłaty dodatkowe

Sporządzenie ugody – 100 zł

Zaświadczenia i inne dodatkowe pisma – 50 zł

Mediacje Sądowe

Kierowane z sądów okręgowych i rejonowych, na podstawie postanowienia, ceny uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r. Dz. U. Poz. 921 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Prawa majątkowe

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Jedno posiedzenie trwa do 2h.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Jedno posiedzenie trwa do 2h.

Zwroty wydatków mediatora

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

 

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Należność za przeprowadzenie mediacji, mediator pobiera bezpośrednio od stron, za wyjątkiem sytuacji zwolnienia osoby uczestniczącej w mediacji od pokrywania kosztów sądowych.

Porada prawna i konsumencka

pierwsza bezpłatna

0 zł

kolejna związana z analizą dokumentów 100 zł.

Pismo procesowe i urzędowe

w toku postępowania

od 200 zł

Pismo procesowe i urzędowe

wszczynające postępowanie

od 500 zł

Środek zaskarżenia

odwołanie, apelacja, zażalenie, skarga

od 500 zł

Opinia prawna

od 200 zł

Projekt umowy

od 200 zł

Szkolenie

stawka godzinowa

od 50 zł

Podane powyżej kwoty są kwotami netto i powinny być powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Zlecenie jednej z powyższych usług tworzy kartę stałego klienta, a karta ta każdego jej posiadacza uprawnia do 10 % zniżki przy kolejnym skorzystaniu z oferty Kancelarii.

Zasady Dotyczące Pokrywania Kosztów Mediacji

W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej mediator nie przystępuje do prowadzenia mediacji.

Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych
(a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.

W zależności od ustaleń ze stronami pierwsze posiedzenie mediacyjne odbywa się indywidualnie z każdą ze stron lub wspólnie.

Opłaty związane z mediacją, strony wpłacają bezpośrednio na spotkaniu – gotówką lub w przypadku zgody mediatora przelewem bankowym.

Ugodę mediacyjną oraz pozostałe dokumenty, strony otrzymują po uiszczeniu opłaty.

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie, jednakże możliwe jest zastosowanie rozliczenia, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.

W przypadku mediacji ze skierowania sądowego koszty związane z przeprowadzeniem mediacji zaliczane są do kosztów postępowania sądowego co umożliwia zwolnienie osoby niezamożnej z ich ponoszenia.