Polityka prywatności

I. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) jest Kancelaria mediacyjna mgr Ewelina Świerczek – Żurek, Plac Żwirki i Wigury 3, 32-800 Brzesko NIP: 8711682044 (dalej jako: „Kancelaria”).

II. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 513-269-433 lub pod adresem e-mail: swierczekzurek@gmail.com.

III. Przetwarzam Dane osobowe ponieważ: (a) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie, a polegających na marketingu bezpośrednim moich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (b) jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej mnie z Państwem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub (c) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Przetwarzam Dane osobowe – w celu: (a) odpowiedzi na Państwa zapytanie, (b) marketingu moich usług, (c) świadczenia na Państwa rzecz usług mediacyjnych i prawnych lub (d) wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.

V. Przetwarzam następujące kategorie Danych osobowych:
1. imię i nazwisko,
2. numer telefonu,
3. adres e-mail,
4. numer NIP,
5. adres
6. nr rachunku bankowego.

VI. Dane osobowe przechowuje, w zależności od celów, przez następujące okresy czasu:
1. w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie – nie dłużej niż jest to konieczne do jej udzielania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
2. w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu,
3. w celu wykonania umowy – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
4. w celu wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego – przez okres wymagany przez przepis prawa.

VII. Informuję, że odbiorcami Danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio ze mną, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT i inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

VIII. Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do Danych osobowych i otrzymania ich kopii,
2. sprostowania Danych osobowych,
3. usunięcia Danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
6. przeniesienia Danych osobowych,
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa prawa można realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.
IX. Państwa Dane osobowe przetwarzane są w moujej siedzibie. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania Danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych osobowych.

X. W związku ze współpracą z dostawcami usług oraz innymi kancelariami prawniczymi, mogę powierzać przetwarzanie Danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami.

XI. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić mi np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o mojej działalności lub wykonanie usługi.

XII. Informuje, że nie stosuje procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.