Kiedy możemy wnieść Skargę Nadzwyczajną?

Od 2 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego można wnieść Skargę Nadzwyczajną, czyli nadzwyczajny środek zaskarżenia od wyroku kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd powszechny, który uprawomocnił się po dniu 17 października 1997 r.

Wprowadzenie Skargi Nadzwyczajnej

Skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego kończącego postępowanie w sprawie, w sytuacjach, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, o ile orzeczenie sądu narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji. Przesłankami są też naruszenie przez wyrok w sposób rażący prawa poprzez jego błędną wykładnię, lub niewłaściwe zastosowanie albo gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Mogą ją wnosić do Sądu Najwyższego na wniosek strony Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przewidziane terminy do wniesienia skargi nadzwyczajnej

Zgodnie z art. 89 par. 3 ustawy o SN przewidziany jest pięcioletni termin do wniesienia skargi, liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Na bieg tego terminu nie wpływa doręczenie stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona, nawet jeśli uzasadnienie orzeczenia nie zostało sporządzone ze względu na brak stosownego wniosku. W takim przypadku po wniesieniu skargi Sąd Najwyższy może zażądać sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia przez sąd, który je wydał.

Pięcioletni termin, liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, dotyczy zaskarżania orzeczeń, które stały się prawomocne od dnia 3 kwietnia 2018 r. – czyli od momentu wejścia w życia ustawy. 

W przypadku pozostałych spraw, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r., obowiązuje okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Czyli upływa on 3 kwietnia 2021 r. 

Ponadto należy pamiętać, że…

Z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym nie da się wyprowadzić wniosku, że odmowa wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego powoduje, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwolniony jest z merytorycznego badania skierowanego do niego wniosku o złożenie tego środka zaskarżenia.

Na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest również możliwa sytuacji odwrotna, tj. że Prokurator Generalny nie bada wniosku. W przypadku, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich odmówił już złożenia takiego środka zaskarżenia.
W sytuacji uwzględnienia skargi nadzwyczajnej SN uchyla zaskarżone orzeczenie i albo je zmienia, albo przekazuje do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi.

Finalna pomoc kancelaryjna

Reasumując, kancelaria oferuje pomoc w analizie podstaw do wniesienia Skargi Nadzwyczajnej. Również w sporządzeniu wniosku o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej do uprawnionego podmiotu.
Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się ze sprawą.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *