ŻĄDAM ODSZKODOWANIA!

czyli o tym jakie odszkodowanie należy się pracownikowi od pracodawcy za skrócenie okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy oraz zawartej z nim umowy. Zgodnie z art. 36 §  1 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony  wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma prawo do skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony a także umowy o pracę, która została zawarta na czas określony. Jednakże, pracodawca może podjąć decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia umowy jedynie w określonych przypadkach:

 • ogłoszenia upadłości pracodawcy;
 • ogłoszenia likwidacji zakładu pracy;
 • innej przyczyny niezależnej od pracownika;
 • porozumienia stron.

Skrócenie trzymiesięcznego wypowiedzenia może zostać skrócone co najwyżej do jednego miesiąca. Prowadzi to do tego, iż :

 • rozwiązanie umowy następuje z upływem nowego, skróconego okresu wypowiedzenia;
 • pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia

Oznacza to, iż wysokość odszkodowania to równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zatem, jeśli pracodawca skróci okres wypowiedzenia do jednego miesiąca to pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości równowartości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

W odszkodowaniu należy również uwzględnić:

 • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia – w wysokości należnej w miesiącu wypłaty odszkodowania,
 • składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne w zmiennej wysokości, które zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do odszkodowania – przeciętna wysokość z tego okresu,
 • składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, które zostały wypłacone pracownikowi w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawa do odszkodowania – przeciętna wysokość z tego okresu

Odszkodowanie należy wypłacić najpóźniej ostatniego dnia pracy.

Należy pamiętać również o tym, że pracodawca wraz z pracownikiem mają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia. Oznacza to, iż zakończenie umowy nastąpi w dniu zawarcia takiego porozumienia. Lecz w takiej sytuacji, pracownik traci prawo do odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. 

Co ważne, okres za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia. Stanowisko to jest zgodne z judykaturą, w tym uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1990 r.,  III PZP 3/90, w myśl której, okres o jaki skrócono wypowiedzenie umowy o pracę ,za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy zobowiązanym do wypłaty odszkodowania, jeżeli w tym okresie pracownik pozostawał bez pracy.

Zaś podane w art. 361 § 1 k.p. przyczyny (ogłoszenie upadłości, likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z innych przyczyn niedotyczących pracowników) zwalniają pracodawcę z obowiązku zatrudniania pracownika. Nie zwalniają go jednak z obowiązku wypłacenia odszkodowania za okres równy dwóm trzecim wypowiedzenia. Wskazał tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 31 stycznia 2017r., sygn. akt III AUa 250/16 Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia w sytuacji opisanej w art. 361 § 1 k.p. przysługuje z mocy prawa, wobec czego jego przyznanie nie może być uzależnione od decyzji pracodawcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *