ROZWÓD-KREDYT- I CO TERAZ?

Sądowne zakończenie związku małżeńskiego oraz późniejszy podział majątku wspólnego nierzadko nie oznaczają całkowitego zakończenia wspólnych spraw byłych małżonków. Do jednej z takich spraw zaliczyć można zobowiązanie zaciągnięte w trakcie małżeństwa jakim jest kredyt hipoteczny. Jest to najczęściej wybierany produkt bankowy przez małżeństwa. Kredyt hipoteczny z reguły zaciągany jest na zakup nieruchomości np. domu lub mieszkania.

Sąd podzieli kredyt?

 Przedmiotem podziału dokonywanego przez sąd mogą być wyłącznie aktywa wchodzące w skład majątku wspólnego. Podziałowi nie podlegają natomiast pasywa, tj. m.in. zobowiązania z umów kredytowych. Sąd zatem nie podzieli zobowiązań, które małżonkowie wspólnie zaciągnęli w trakcie trwania małżeństwa. Co za tym idzie, sąd w żadnym wypadku nie zdecyduje, kto będzie spłacał kredyt hipoteczny.

Wspólność majątkowa nie ma większego znaczenia w przypadku kredytu hipotecznego. Podpisując solidarnie umowę kredytową obie strony zobowiązują się do spłaty zobowiązania. To, w jaki sposób będzie kształtował się podział majątku po rozstaniu, w głównej mierze zależy od ustaleń małżonków. 

Co w takim razie z kredytem po rozwodzie?

Uwaga! Bank może żądać spłaty kredytu wspólnie od obydwojga małżonków lub od każdego z nich osobno. Zasada ta obowiązuje również, gdy na mocy orzeczenia sądu, jednej ze stron zostaje przyznane pełne prawo np. do domu. Kredyt nadal ciążyć będzie na obu współmałżonkach.

Istnieje kilka rozwiązań:

  • sprzedaż nieruchomości i pokrycie zobowiązań
  • wynajem nieruchomości i pokrywanie zobowiązań
  • przejęcie długu przez jednego kredytobiorcę
  • przejęcie długu z innym kredytobiorcą

Mieszkanie lub dom z obciążoną hipoteką można sprzedać. W takim przypadku bank musi wydać dokument, na którym wskaże pozostałą do spłaty sumę wraz z odsetkami. Po znalezieniu kupca przelane przez niego środki zostaną podzielone pomiędzy bank                             a małżonków.

Inną możliwością zwłaszcza jeżeli sprzedaż nieruchomości w konkretnym momencie przyniosłaby straty jest wynajem mieszkania lub domu. Wówczas należy zawrzeć umowę regulującą, kto będzie odpowiedzialny za opłacanie rat kredytu oraz w jakich proporcjach uzyskiwane będą zyski z tytułu najmu.

Przejęcie długu przez jednego kredytobiorcę jest jednym z najprostszych rozwiązań. Wymaga ono zgody obojga kredytobiorców oraz zgody banku. Rozwiązanie to stosowane jest najczęściej w sytuacji, gdy jednemu z małżonków nieruchomość przypadnie na własność a sytuacja materialna pozwoli na spłatę kredytu samodzielnie.

Współkredytobiorcą może być każdy, kto posiada wystarczające dochody i którego zdolność kredytowa zostanie pozytywnie oceniona przez bank. Wymianę kredytobiorcy stosuje się, gdy były małżonek samodzielnie nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej do przejęcia zobowiązania. W takich sytuacjach najczęściej współkredytobiorcą zostaje osoba z rodziny małżonka.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków chce przejąć zobowiązanie, ale jego zdolność kredytowa jest niewystarczająca, bank udziela dodatkowych możliwości jakimi są: poręczenie bądź dodatkowa hipoteka.

Jak rozwiązać problem z wspólnie zaciągniętymi zobowiązaniami?

Jedną z efektywnych metod rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Daje stronom możliwość dojścia do porozumienia. Uwzględnienia dążenia obydwóch stron w podejmowanych decyzjach i znacznie zwiększa ich skuteczność oraz trwałość.  Dąży do  wypracowania satysfakcjonującego porozumienia akceptowanego przez strony sporu. W danym przypadku mediacje mogą pomóc w ustaleniu warunków spłaty zaciągniętych wspólnie zobowiązań

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *