O WYŻSZOŚCI UGODY MEDIACYJNEJ NAD WYROKIEM…

Ugoda mediacyjna jest umową zawartą pomiędzy stronami konfliktu. Zawiera ona postanowienia mediacji wraz z rozwiązaniem konfliktu, które są korzystne dla obu stron. Co ważne, zawarcie ugody jest dobrowolne. Strony mogą w jej ramach uregulować swoje prawa i obowiązki. Ponadto, mogą również określić zasady postępowania w sytuacjach, które mogą nastąpić w przyszłości.

Najważniejszą różnicą między wyrokiem i ugodą jest to, że wyrok dotyczy skutków przeszłych zdarzeń, a ugoda dotyczy rozwiązań na przyszłość. Ugoda, jeśli sięga do przeszłości, to tylko po to, by zbadać przyczyny sporu i móc je zlikwidować.

W trakcie posiedzenia mediacyjnego mediator pomaga stronom mediacji dojść do rozwiązań kompromisowych. Mediacja nie przypomina więc postępowania sądowego. Strony wymieniają się argumentami, przedstawiając przy tym propozycje warunków ugody mediacyjnej. Mediator pomaga stronom ustalić punkty sporne oraz te kwestie, w których strony się zgadzają, a następnie wspiera prowadzenie dyskusji i pomaga stronom w ukierunkowaniu wzajemnych żądań.

Ugoda mediacyjna podlega dobrowolnemu wykonaniu przez strony, jednakże, gdyby jej dobrowolne wykonanie nie było dla którejś strony pewne, może ona, nawet bez porozumienia z drugą stroną, może zwrócić się do sądu z pisemnym wnioskiem o jej zatwierdzenie. Po takim zatwierdzeniu, ugoda mediacyjna zyskuje rangę prawną ugody sądowej, co oznacza, że wywołuje ona takie same skutki prawne, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem  (art. 18315 § 1 KPC). Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie ugodzie klauzuli wykonalności. Z tą chwilą, ugoda mediacyjna staje się tytułem wykonawczym, na podstawie, którego strona uprawniona może zwrócić się do komornika o egzekucję należnych jej świadczeń (art.777 § 2 pkt 21 KPC). W pozostałych przypadkach, sąd zatwierdza ugodę postanowieniem (art. 18314 § 2 KPC)

Uwaga! Wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej pozasądowej, w tym o nadanie jej klauzuli wykonalności od 1 stycznia 2016r. nie podlega opłacie sądowej. Zatwierdzenie ugody lub jego odmowa następuje niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że strony nie są wzywane do sądu, a postanowienie otrzymują pocztą lub na własny wniosek osobiście odbierają w sądzie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *