NAJBARDZIEJ POŻĄDANA UMOWA O PRACĘ

CZY ZAWSZE JEST NAJELPSZA?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jak sama nazwa wskazuje, zawierana jest bezterminowo, co oznacza iż nie ustala się daty jej wygaśnięcia. Zaś w umowie na czas określony, data jej ustania jest ustalana w warunkach umowy.

Umowa na czas nieokreślony jest jedną z najkorzystniejszych form zatrudnienia, dlatego też z reguły nie jest to pierwsza umowa z pracodawcą. Ponieważ, aby zdecydować się na taką formę współpracy warto zaznajomić się z miejscem pracy, zasadami jakimi panują w danej firmie. Po stronie pracodawcy w czasie poprzedzającym podpisanie umowy o pracę na czas nieokreślony (umowa na okres próbny) jest sprawdzenie kwalifikacji danego pracownika.

Należy pamiętać, o tym iż umowa o pracę na czas nieokreślony jest tylko jedna. Każda inna umowa choć z pozoru bardzo podobna, mianowicie taka w której nie został oznaczony termin jej zakończenia- nie jest umową o pracę na czas nieokreślony. Przykładem może być umowa zlecenie, która nie ma podanego czasu, w którym współpraca ma się zakończyć, jednakże posiada ona inne cechy i nie daje pracownikowi takich przywilejów jak np. urlop.

Jakie korzyści płyną z umowy zawartej na czas nieokreślony?

– długi okres wypowiedzenia; (2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.

-wskazanie i uargumentowanie przyczyny wypowiedzenia;

-konsultacje wypowiedzenia z organizacją związkową- jeśli taka funkcjonuje przy zakładzie pracy;

-zagwarantowana płaca minimalna- jeśli jesteś zatrudniony na pełen etat;

-ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

-ochrona przedemerytalna;

-prawo do zasiłku dla bezrobotnych- jeśli przepracowałeś min. 12 miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony kształtuje się w następujący sposób:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Czy umowa na czas nieokreślony posiada minusy?

Owszem! Dla jednych kwestia, która jest niewątpliwym plusem dla innych może okazać się dużym minusem. Dotyczy to wspomnianego powyżej okresu wypowiedzenia.

A co z umową na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony, jak sama jej nazwa wskazuje zawierana jest na określony czas, który wskazuje się w warunkach umowy. Po jego upłynięciu ulega ona rozwiązaniu.

Jednakże, co warto zapamiętać! Umowa ta nie może być dłuższa niż 33 miesiące, a liczba zawieranych w tym okresie umów nie może przekroczyć trzech.

Co w sytuacji, gdy podpisana zostanie 4 umowa?

Zgodnie z przepisami, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem jak wskazano powyżej maksymalnie trzy umowy na czas określony. Kolejna, czwarta umowa będzie umową na czas nieokreślony. Co ważne, do tego okresu nie wlicza się trzymiesięcznej umowy na okres próbny. Łącznie więc na podstawie umów na czas określony pracownik możne być  zatrudniony  przez pracodawcę jedynie na 36 miesięcy.

Zapamiętaj! W razie zatrudnienia na czas określony pracownikowi przysługuje również urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia tego pracownika w danym roku.

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

Tak, taką umowę możemy rozwiązać na 3 różne sposoby:

– za porozumieniem stron;

-przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

-przez jedną ze stron bez zachowania okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony tak samo jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Warto zwrócić uwagę również na to, iż wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić również bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

-ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

-popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

-zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Analogicznie, takie same uprawnienia posiada pracownik. Kodeks pracy przewiduje dwa przypadki, w których pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może to mieć miejsce w sytuacjach wskazanych w art. 55 Kodeksu pracy, tj. gdy:

  • zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia pracownika
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków względem pracownika

Najczęściej spotykaną podstawą do rozwiązania umowy o pracę w takim trybie jest niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązków jakie na nim ciążą względem pracownika. Są to m. in.:

-nieterminowa wypłata wynagrodzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt I PK 54/06), zgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej dacie- jeśli termin ten zostanie przekroczony choćby o jeden dzień- oznacza, iż wynagrodzenie nie zostało wypłacone w obowiązującym terminie. Nieterminowa wypłata wynagrodzenia pracownikowi nie może być niczym usprawiedliwiona. Nawet jeżeli powodem takiego zdarzenia jest pogorszenie sytuacji finansowej firmy.

-naruszanie dóbr osobistych pracownika poprzez jego poniżanie, szykanowanie i inne jaskrawe przejawy naruszania jego godności (por. wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt II PK 215/11),

-nieopłacanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (por. wyrok SN z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II PK 176/13). Należy pamiętać, iż Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń ZUS w ciągu 7 dni od momentu nawiązania stosunku pracy pomiędzy stronami.

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych:

-emerytalnych;

-rentowych;

-wypadkowych;

-chorobowego;

-ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj! Od momentu wręczenia wypowiedzenia  zaczyna się liczyć okres wypowiedzenia. W celu ustalenia prawidłowej daty zakończenia umowy należy wziąć pod uwagę długości okresów wypowiedzenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *